Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem, oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. poz. 1000,

niniejszym informuje się że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grębowie-, ul. Rynek 1C 39-410 Grębów
  telefon: 15 811 27 11, email: gck@grebow.com.pl

 2. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
  Agnieszka Turek tel.: 15 811 27 15, adres e-mail: iodo@grebow.com.pl,
  adres korespondencyjny: Urząd Gminy w Grębowie (39-410 Grębów), ul. Rynek 1.

 3. Celem przetwarzania danych w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie jest wykonywanie podstawowych zadań ustawowych i statutowych instytucji (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów, wycieczek, etc.), zawieranie umów, zatrudnianie pracowników i innych prawnych obowiązków.

 4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

 6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Pana/Pani prawa: a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21 RODO), prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
  b) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 9. Państwa dane są przetwarzane w systemach informatycznych oraz w wersjach papierowych, jednakże nie będą poddawane profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej Rozporządzeniem, oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. poz. 1000,

niniejszym informuje się że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
  w Grębowie-, ul. Rynek 1C 39-410 Grębów
  telefon: 15 811 27 11, email: gck@grebow.com.pl

 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 4. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą (do nadpisania – ok.7 dni).

 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Turek, e-mail: iodo@grebow.com.pl, tel.: 15 811 27 15.