GCK w Grębowie beneficjentem programu DK+ Inicjatwy Lokalne

GCK w Grębowie beneficjentem programu DK+ Inicjatwy Lokalne

Z przyjemnością informujemy, że GCK w Grębowie zostało beneficjentem  Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 .

W wyniku procedury konkursowej w całej Polsce wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski. 
GCK w Grębowie zakwalifikowało się do programu na 7 miejscu.
Odnośnik do wyników zadania (klik)

  1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.Inicjatywy będą realziowane w miejscowościach ; 1.Jamnica, 2.Wydrza, 3.Krawce wraz z Zapolednikiem, 4.Żupawa, 5.Stale, 6.Stale-Siedlisko, 7.Zabrnie. Pandemia zdezorganizowała działania domów kultury. Zamknięcie instytucji wiosną i jesienią 2020 spowodowało zerwanie więzi ze społecznością lokalną, która jest istotą działania domów kultury. Zadanie pozwoli powrócić nam w pełnym wymiarze działań i zrelizować w każdej z wymienionych miejscowości po jednej inicjatywie- działaniu wskazanym przez mieszkańców.