Gmina Grębów otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Grębów otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości

W ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Gmina Grębów uzyskała dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, dla czterech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Grębów, tj:

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Grębowie „Róża”,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Stalach „Stalowianki”
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Krawcach „Jarzębina”,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Żupawie „Stokrotki”

Otrzymana dotacja wynosi 19 915,00 zł  i zostanie przeznaczona na organizowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości i zakup sprzętu/wyposażenia dla poszczególnym KGW.

W ramach realizacji zadania 12 kwietnia 2023 r. zostało zorganizowane jedno z czterech przewidzianych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości,
a mianowicie spotkanie z seniorami z Gminy Grębów dotyczące cyberbezpieczeństwa
i cyberprzestępczości.

Na spotkanie w siedzicie KGW „Róża” (Gminne Centrum Kultury w Grębowie) przybyli licznie mieszkańcy oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele Policji, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, informatyk oraz pracownicy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu.

Podczas spotkania zostały przybliżone przykłady przestępczości, które uwrażliwiły seniorów na niebezpieczeństwa czyhające zarówno w Internecie, jak również w życiu codziennym.

Poszczególni specjaliści uświadomili uczestnikom skalę zagrożeń, a co najważniejsze przedstawili skuteczne sposoby zabezpieczenia się przed takimi niebezpieczeństwami – pokazali, jak prawidłowo poruszać się w cyberprzestrzeni, jak reagować na oszustwa „na wnuczka” i wyłudzenia podczas zakupów. Zostały także omówione formy pomocy z zakresu udzielenia wsparcia dla osób pokrzywdzonych. Następnie spotkanie przybrało formę debaty, podczas której zaproszeni goście odpowiadali na zadawane pytania.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Grębowie „Róża” przygotowało poczęstunek dla uczestników wydarzenia wykorzystując zakupiony w ramach zadania sprzęt kuchenny sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pozostałe zaplanowane akcje będą dotyczyć bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej. Dokładny termin zostanie podany na plakatach promujących wydarzenia, które zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych oraz stronach internetowych. Tego typu formy spotkania poszerzają wiedzę, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu oraz wywołują pozytywne skutki na polu przeciwdziałania przyczynom przestępczości, w tym cyberprzestępczości.

 

Serdecznie zapraszamy!